Výhrada autorského práva

Internetové stránky www.kha-hrabova.cz (dále jen „stránky“) jsou chráněny autorskými právy Klubu hrabovských alkoholiků, z.s. (dále jen „KHA“) a právy autorů jednotlivých publikovaných textů podle autorského práva, zejména zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v aktuálním znění (dále jen „autorský zákon“).

Bez předchozího písemného souhlasu KHA je zakázáno zhotovování tiskových, elektronických a/nebo jiných rozmnoženin stránek, jejich rozšiřování, jiné zpřístupňování, publikace a/nebo jakýkoli jiný zásah do autorských práv ve smyslu ust. § 11 a 12 autorského zákona.

Podle ust. § 30 autorského zákona má uživatel právo tisknout či kopírovat texty stránek pro svou osobní potřebu za podmínky, že takto získané materiály použije výhradně k tomuto účelu.